Radi vás obslúžime v našich prevádzkach v Nitre a Topoľčanoch. Tešíme sa na vašu návštevu.

Mobil: +421 911 / 979 160, +421 949 / 883 111
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
(Oproti hypermarketu Tesco)

Ochrana osobných údajov - GDPR

Dobrý deň,
určite ste zachytili informácie o zmenách v ochrane osobných údajov, ktoré sa ukrýva za skratkou GDPR. V súlade s novým zákonom by sme Vás radi informovali o nasledovných skutočnostiach:

- od 25. mája 2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s novým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018

- pri odovzdávaní vašich osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a realizácie zmeny držiteľa a vlastníka na príslušnom dopravnom inšpektoráte ste súhlasili s podmienkami spracúvania, ktoré sme aktualizovali nasledovne: V súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR), ako aj z dôvodu transparentného prístupu ku každému potenciálnemu záujemcovi o náš tovar a služby alebo spoluprácu, vypracovali sme nové zásady spracúvanie osobných údajov, ktoré si vám dovoľujeme predstaviť nasledovne:

Sú zabezpečené v súlade s novými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou a preto v nových podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné údaje:

  • - kto sme a aké osobné údaje spracúvame
  • - prečo spracúvame vaše osobné údaje
  • - právny základ spracúvania
  • - komu údaje poskytujeme
  • - doba spracúvania
  • - práva dotknutých osôb
  • - pýtajte sa – kontakt (zodpovedná osoba)

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok, sme pripravení ich zodpovedať. Môžete využiť kontakt:  nitra@autopall.sk

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s novým nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – našich zákazníkov a záujemcov o ponúkaný tovar a služby. Portfólio ponuky našich vozidiel a služieb je široké a neustále pracujeme na tom, aby sme vám mohli priniesť kvalitnejšie služby a sortiment. Pri styku so zákazníkmi a v obchodných vzťahoch vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Preto spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí napr. z oblasti právnej, bezpečnostnej, IT, aby sme sa ubezpečili, že žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

Vždy máte možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Kto sme - prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou Peter Páll – AUTO - PÁLL s.r.o., sídlo: Bratislavská cesta 2946/24, 949 01 Nitra, IČO: 46 939 547, zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 33274/N. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme a prečo spracúvame vaše osobné údaje? Preto, aby sme vám mohli predať vozidlo a previesť na vás vlastnícke právo, respektíve uzavrieť s vami iný druh zmluvy, zhromažďujeme o vás informácie. Spôsob ich využitia závisí od typu uzavieranej zmluvy. V prípade Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, Kúpnej zmluvy ide o poskytnutie mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, dátumu narodenia a rodného čísla za účelom realizácie prevodu vlastníckeho práva k vozidlu na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Ak ide o nájomnú, či iný typ zmluvy, s ktorým nesúvisí prevod vlastníckeho, alebo iného práva na dopravnom inšpektoráte, osobné údaje slúžia len na vašu identifikáciu ako zmluvného partnera pre platné uzavretie zmluvy. Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané. Ako bolo uvedené vyššie, právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje je uzavretie a plnenie zmluvy.

Osobitné právne predpisy nám môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácií. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone. Prepis držiteľa a vlastníka vozidla na dopravnom inšpektoráte tiež podlieha zákonnej úprave osobitných právnych predpisov. Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia? V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a tiež plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať. 

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme? Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania. V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu SR alebo na základe vašej žiadosti o kúpu vozidla na splátky vami zvolenej alebo odsúhlasenej spoločnosti poskytujúcej na území SR úvery a pôžičky. Okruhy príjemcov: Dodávatelia programátorských služieb, orgány verejnej moci, subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané? Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii, alebo anonymizácii vašich osobných údajov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania. 

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?
Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva.

Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom, prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov), aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov), komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov), ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov), že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov, že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy, či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás, o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov: vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona.

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné: na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie na splnenie zákonnej povinnosti na uplatnenie nášho právneho nároku na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:  počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.

Právo namietať
Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu v prípade, ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona  uplatniť blízka osoba.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, a to emailom alebo písomne: pošlite prosím e-mail na nitra@autopall.sk , alebo prostredníctvom pošty na adresu: Peter Páll – AUTO - PÁLL s.r.o., sídlo: Bratislavská cesta 2946/24, 949 01 Nitra, IČO: 46 939 547, zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 33274/N.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Ďakujeme za Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nakladáme s nimi zákonným spôsobom.